30/7/2018

Skupština grada Pančeva , na sednici održanoj 29.06.2018.godine donela je Rešenje o davanju saglasnosti (broj II-04-06-3/2018-7) na Odluku Nadzornog odbora JKP” Vodovod i kanalizacija” Pančevo o utvrđivanju jedinstvene cene vode i otpadne vode za sve kategorije potrošača ( broj odluke 5-1/7 t.3 od 16.04.2018 godine)

Rešenje stupa na snagu i primenjivaće se počev od narednog dana od dana donošenja