12/10/2018

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
»ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА«
ПАНЧЕВО
Број: Д-8043
Панчево, 08.10.2018. године

На основу Закона о о јавној својини, („Сл. гласник“ РС 72/2011,88/2013,105/2014, 104/2016108/2016, 113/2017), Статута ЈКП “Водовод и канализација “Панчево „Сл. лист града Панчева “ број 17/2017 пречишћен текст, Одлуком Надзорног одбора број 5-1/9т.5 од 08.06.2018. године , ЈКП “Водовод и канализација “Панчево као продавац, објављује :

ОГЛАС
ЗА ДРУГУ ПРОДАЈУ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ ДОСТАВЉАЊЕМ
ПИСАНИХ ПОНУДА

Предмет купопродаје су расходована возила и то :

„Техничке спецификације основних средстава -возила“.

ред.

бр.

 

модел

 

год.

произ.

 

број шасије-серијски број

 

проц.

вредност

 

износ

депозита

1 Z 101 1998 VX1128A0001086672 12.000,00 1200,00
5 Fap 1314-kuka 1981 80219 240.000,00 24.000,00
7 Lada Niva 2006 XTA21214062825794 100.000,00

10.000,00

1. Право на учешће имају сва правна лица ,предузетници и физичка лица која на рачун предузећа уплате депозит за основно средство-возило за које подносе понуду,уз назнаку УПЛАТА ДЕПОЗИТА ПО ОГЛАСУ .Депозит се уплаћује у висини 10% процењене вредности основног средства на текући рачун ЈКП број 160-10370-06 .
Најповољнијем понуђачу уплаћен депозит се урачунава у цену ,а понуђачу који не успе на јавном надметању,депозит се враћа по окомчању поступка ,и то на број рачуна који су понуђачи дужни да пријаве приликом подношења понуде.
Уз понуду физичка лица достављају копију личне карте а правна лица и предузетници извод из АПР-а
Поступак јавног отварања понуда вршиће се :
19.10.2018 са почетком у 12 часова на адреси Панчево,Ослобођења бр 15
2. Рок за подношење писаних понуда је 6 (шест) дана од дана објављивања јавног позива у листу „Панчевац“ тј. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена до 19.10.2018. до 10:00 часова.
– Понуде, са пратећом документацијом подносе се у затвореној коверти са натписом „ ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ РАСХОДОВАНИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА – НЕ ОТВРАТИ – ЗА КОМИСУЈУ ЗА ПРОДАЈУ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА-ВОЗИЛА “ поштом или лично предајомна писарници на адресу ЈКП “Водовод и канализација “, 26000, Панчево ,Ослобођења бр 15,
Коверат са понудом мора бити затворен,са уредно исписаним називом или именом и адресом понуђача
3. Критеријум за избор најповољнијег купца је највећа понуђена цена
– Цене у понуди даје се без обрачунатог припадајућег пореза (ПДВ) који ће бити накнадно обрачунат и који пада на терет купца.
– Уколико више купаца понуди да ће купити иста основна средства -возила, под истим условима, предност ће имати купац који је први доставио понуду.
– Купац купује возила из спецификације у виђеном стању, те нема право на приговоре и рекламације након извршене примопредаје возила.
– Минимална цена за свако појединачно возило, испод које се продаја не може рализовати, дата је у оквиру „Техничке спецификације основних средстава –возила “.
– Увид у стање возила може се извршити се на адреси: ЈКП “Водовод и канализација “, 26000, Панчево ,Ослобођења бр 15, сваког радног дана од 8-9,30 часова.
4. Изабрани купац се обавезује да у року од 5 (пет) дана од дана пријема писаног обавештења о избору за најповољнијег купца закључи купопродајни уговор са продавцем. Трошкове овере уговора код јавног бележника сноси купац.
– У случају када се на уговорено основно средство –возило обрачунава ПДВ изабрани купац се обавезује да у року од 5 (пет) дана од дана закључења купопродајног уговора изврши уплату целокупне купопродајне цене, са обрачунатим ПДВ, на рачун продавца.
-Ако се на уговорено возило обрачунава порез на пренос апсолутних права, изабрани купац ће исти уплатити надлежној пореској управи.
– Примопредаја купљених основних средстава -возила извршиће се записничким путем, у присуству овлашћених лица обе уговорне стране, уз услов да пре примопредаје изабрани купац достави доказ о уплати целокупне купопродајне цене, са урачунатим ПДВ-ом, у виду извода банке без које се примопредаја не може извршити.

Ближе информације:лице за контакт: Јанковић Милорад телефон 064/8662134
e-mail office@vodovodpa.rs

директор
Александар Радуловић дипл.инж.грађ