12/10/2018

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE
»VODOVOD I KANALIZACIJA«
PANČEVO
Broj: D-8043
Pančevo, 08.10.2018. godine

Na osnovu Zakona o o javnoj svojini, („Sl. glasnik“ RS 72/2011,88/2013,105/2014, 104/2016108/2016, 113/2017), Statuta JKP “Vodovod i kanalizacija “Pančevo „Sl. list grada Pančeva “ broj 17/2017 prečišćen tekst, Odlukom Nadzornog odbora broj 5-1/9t.5 od 08.06.2018. godine , JKP “Vodovod i kanalizacija “Pančevo kao prodavac, objavljuje :

OGLAS
ZA DRUGU PRODAJU OSNOVNIH SREDSTAVA JAVNIM NADMETANJEM DOSTAVLJANJEM
PISANIH PONUDA

Predmet kupoprodaje su rashodovana vozila i to :

„Tehničke specifikacije osnovnih sredstava -vozila“.

red.

br.

 

model

 

god.

proiz.

 

broj šasije-serijski broj

 

proc.

vrednost

 

iznos

depozita

1 Z 101 1998 VX1128A0001086672 12.000,00 1200,00
5 Fap 1314-kuka 1981 80219 240.000,00 24.000,00
7 Lada Niva 2006 XTA21214062825794 100.000,00

10.000,00

1. Pravo na učešće imaju sva pravna lica ,preduzetnici i fizička lica koja na račun preduzeća uplate depozit za osnovno sredstvo-vozilo za koje podnose ponudu,uz naznaku UPLATA DEPOZITA PO OGLASU .Depozit se uplaćuje u visini 10% procenjene vrednosti osnovnog sredstva na tekući račun JKP broj 160-10370-06 .
Najpovoljnijem ponuđaču uplaćen depozit se uračunava u cenu ,a ponuđaču koji ne uspe na javnom nadmetanju,depozit se vraća po okomčanju postupka ,i to na broj računa koji su ponuđači dužni da prijave prilikom podnošenja ponude.
Uz ponudu fizička lica dostavljaju kopiju lične karte a pravna lica i preduzetnici izvod iz APR-a
Postupak javnog otvaranja ponuda vršiće se :
19.10.2018 sa početkom u 12 časova na adresi Pančevo,Oslobođenja br 15
2. Rok za podnošenje pisanih ponuda je 6 (šest) dana od dana objavljivanja javnog poziva u listu „Pančevac“ tj. Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena do 19.10.2018. do 10:00 časova.
– Ponude, sa pratećom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj koverti sa natpisom „ PONUDA ZA KUPOVINU RASHODOVANIH OSNOVNIH SREDSTAVA – NE OTVRATI – ZA KOMISUJU ZA PRODAJU OSNOVNIH SREDSTAVA-VOZILA “ poštom ili lično predajomna pisarnici na adresu JKP “Vodovod i kanalizacija “, 26000, Pančevo ,Oslobođenja br 15,
Koverat sa ponudom mora biti zatvoren,sa uredno ispisanim nazivom ili imenom i adresom ponuđača
3. Kriterijum za izbor najpovoljnijeg kupca je najveća ponuđena cena
– Cene u ponudi daje se bez obračunatog pripadajućeg poreza (PDV) koji će biti naknadno obračunat i koji pada na teret kupca.
– Ukoliko više kupaca ponudi da će kupiti ista osnovna sredstva -vozila, pod istim uslovima, prednost će imati kupac koji je prvi dostavio ponudu.
– Kupac kupuje vozila iz specifikacije u viđenom stanju, te nema pravo na prigovore i reklamacije nakon izvršene primopredaje vozila.
– Minimalna cena za svako pojedinačno vozilo, ispod koje se prodaja ne može ralizovati, data je u okviru „Tehničke specifikacije osnovnih sredstava –vozila “.
– Uvid u stanje vozila može se izvršiti se na adresi: JKP “Vodovod i kanalizacija “, 26000, Pančevo ,Oslobođenja br 15, svakog radnog dana od 8-9,30 časova.
4. Izabrani kupac se obavezuje da u roku od 5 (pet) dana od dana prijema pisanog obaveštenja o izboru za najpovoljnijeg kupca zaključi kupoprodajni ugovor sa prodavcem. Troškove overe ugovora kod javnog beležnika snosi kupac.
– U slučaju kada se na ugovoreno osnovno sredstvo –vozilo obračunava PDV izabrani kupac se obavezuje da u roku od 5 (pet) dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora izvrši uplatu celokupne kupoprodajne cene, sa obračunatim PDV, na račun prodavca.
-Ako se na ugovoreno vozilo obračunava porez na prenos apsolutnih prava, izabrani kupac će isti uplatiti nadležnoj poreskoj upravi.
– Primopredaja kupljenih osnovnih sredstava -vozila izvršiće se zapisničkim putem, u prisustvu ovlašćenih lica obe ugovorne strane, uz uslov da pre primopredaje izabrani kupac dostavi dokaz o uplati celokupne kupoprodajne cene, sa uračunatim PDV-om, u vidu izvoda banke bez koje se primopredaja ne može izvršiti.

Bliže informacije:lice za kontakt: Janković Milorad telefon 064/8662134
e-mail office@vodovodpa.rs

direktor
Aleksandar Radulović dipl.inž.građ