sertifikatHACCP

Испирање мреже у Глогоњу

Обавештавамо грађане насељеног места Глогоњ да ће се од данас 22.10.2019 па наредних дана испирати водоводна мрежа у овом насељеном месту. Могуће је да ће услед испирања доћи до повременог замућења воде на појединим деловима мреже па молимо грађане за разумевање.

sertifikatHACCP

Почела је трећа фаза изградње Потамишког канализационог колектора

Почела је трећа фаза изградње Потамишког канализационог колектора, због чега је затворен део Улице Кеј Радоја Дакића од Улице Др Светислава Касапиновића до Улице Милорада Бате Михаиловића, некадашње Улице Георги Димитрова, односно до Црвеног магацина.

Трећа фаза Потамишког колектора подразумева радове на изградњи канализације од Книћанинове улице до Црвеног магацина. Када радови буду завршени на нову канализацију ће бити спојени делови града уз Тамиш од Северне пословне зоне до Луке “Дунав”.

Радове заједнички финасирају Град Панчево, Покрајина Војводина и Влада Србије.

sertifikatHACCP

Помера се обустава воде у граду за 20h

Због истовремене појачане потрошње воде која је уследила услед снабдевања резервама воде за наредна 36h  смањен  је притисак у водоводној мрежи. Из тог разлога ЈКП” Водовод и канализација” помера искључење у граду Панчеву за 20h .
 У осталим насељеним местима остаје обустава воде за 18h.

sertifikatHACCP

РАСПОРЕД ЦИСТЕРНИ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ПИЈАЋОМ ВОДОМ 28.09.2019

Распоред цистерни са пијаћом водом у граду Панчеву 28.09.2019
Центар- мобилна цистерна која ће кружити улицама Жарка Зрењанина, , Максима Горког, Цара Лазара , Цара Душана и Милоша Требињца.
Центар – испред Зелене Пијаце улица Ослобођења
Котеж 1 – на кружном току
Котеж 2 – испред “Симпа”
Тесла– код продавнице ” Арома”
Тесла – у тржном центру BIG ( бивши Авив)
Стрелиште– Мобилна цистерна која ће мењати позицију на два сата угао улице Вељка Петровића и Вељка Влаховића и угао Душана Петровића Шанета и Марина Држића почевши од 9h на углу Вељка Петровића и Вељка Влаховића
Содара– у центру Содаре код продавнице “Аман” у Дунaвској улици
Маргита– Mобилна цистерна која ће кружити улицама Моше Пијаде, Синђелићева, Димитрија Туцовића, Книћанинова, Светозара Шемића, Јабучки Пут и Караула.
Миса– Мобилна цистерна која ће мењати позицију на два сата испред Цркве и код школе ” Свети Сава” почевши код Цркве у 9h и једна мобилна која ће обилазити улице Баваништански Пут, Козарачку, Банијску, Србијанску, Новосељански Пут, Кајмакчаланску, Пелистерску и Кудељарски насип.
Војловица– Мобилна цистерна која ће кружити од МЗ Војловица кроз насеље Топола и улицу 7.јула
Цистерне ће бити на располагању и у кругу
– Aмболанте Свети Сава
– Хитне помоћи
– Болнице
– Очне Болнице
– Геронтолошког центра и
– Дома Слепиx
Насељена места Јабука Глогоњ и Долово ће се снабдевати водом са јавних чесми с обзиром да имају своје резервоаре воде.
У Јабуци јавна чесма на углу Омладинске и Змај Јовине улице, у Глогоњу Београдска улица код пијаце и у Долову испред куће у улици Трг Краља Петра бр. 37.
Остала насељена места Качарево, Старчево, Омољица, Банатски Брестовац и Иваново имаће на располагању цистерне које ће бити постављене у центру сваког села испред Месних Заједница.

sertifikatHACCP

13/9/2019

Од данас па наредних неколико дана испираће се водоводна мрежа у насељеном месту Јабука. Обавештавамо грађане овог насељеног места да је могуће да ће доћи до повременог благог замућења воде.

ISO Anketa - zadovoljstvo korisnika

АНКЕТА

Попуњену анкету можете послати маилом на адресу office@vodovodpa.rs или предати на шалтер рекламација ЈКП” Водовод и канализација” Панчево

sertifikatHACCP

12/10/2018

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
»ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА«
ПАНЧЕВО
Број: Д-8043
Панчево, 08.10.2018. године

На основу Закона о о јавној својини, („Сл. гласник“ РС 72/2011,88/2013,105/2014, 104/2016108/2016, 113/2017), Статута ЈКП “Водовод и канализација “Панчево „Сл. лист града Панчева “ број 17/2017 пречишћен текст, Одлуком Надзорног одбора број 5-1/9т.5 од 08.06.2018. године , ЈКП “Водовод и канализација “Панчево као продавац, објављује :

ОГЛАС
ЗА ДРУГУ ПРОДАЈУ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ ДОСТАВЉАЊЕМ
ПИСАНИХ ПОНУДА

Предмет купопродаје су расходована возила и то :

„Техничке спецификације основних средстава -возила“.

ред.

бр.

 

модел

 

год.

произ.

 

број шасије-серијски број

 

проц.

вредност

 

износ

депозита

1 Z 101 1998 VX1128A0001086672 12.000,00 1200,00
5 Fap 1314-kuka 1981 80219 240.000,00 24.000,00
7 Lada Niva 2006 XTA21214062825794 100.000,00

10.000,00

1. Право на учешће имају сва правна лица ,предузетници и физичка лица која на рачун предузећа уплате депозит за основно средство-возило за које подносе понуду,уз назнаку УПЛАТА ДЕПОЗИТА ПО ОГЛАСУ .Депозит се уплаћује у висини 10% процењене вредности основног средства на текући рачун ЈКП број 160-10370-06 .
Најповољнијем понуђачу уплаћен депозит се урачунава у цену ,а понуђачу који не успе на јавном надметању,депозит се враћа по окомчању поступка ,и то на број рачуна који су понуђачи дужни да пријаве приликом подношења понуде.
Уз понуду физичка лица достављају копију личне карте а правна лица и предузетници извод из АПР-а
Поступак јавног отварања понуда вршиће се :
19.10.2018 са почетком у 12 часова на адреси Панчево,Ослобођења бр 15
2. Рок за подношење писаних понуда је 6 (шест) дана од дана објављивања јавног позива у листу „Панчевац“ тј. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена до 19.10.2018. до 10:00 часова.
– Понуде, са пратећом документацијом подносе се у затвореној коверти са натписом „ ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ РАСХОДОВАНИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА – НЕ ОТВРАТИ – ЗА КОМИСУЈУ ЗА ПРОДАЈУ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА-ВОЗИЛА “ поштом или лично предајомна писарници на адресу ЈКП “Водовод и канализација “, 26000, Панчево ,Ослобођења бр 15,
Коверат са понудом мора бити затворен,са уредно исписаним називом или именом и адресом понуђача
3. Критеријум за избор најповољнијег купца је највећа понуђена цена
– Цене у понуди даје се без обрачунатог припадајућег пореза (ПДВ) који ће бити накнадно обрачунат и који пада на терет купца.
– Уколико више купаца понуди да ће купити иста основна средства -возила, под истим условима, предност ће имати купац који је први доставио понуду.
– Купац купује возила из спецификације у виђеном стању, те нема право на приговоре и рекламације након извршене примопредаје возила.
– Минимална цена за свако појединачно возило, испод које се продаја не може рализовати, дата је у оквиру „Техничке спецификације основних средстава –возила “.
– Увид у стање возила може се извршити се на адреси: ЈКП “Водовод и канализација “, 26000, Панчево ,Ослобођења бр 15, сваког радног дана од 8-9,30 часова.
4. Изабрани купац се обавезује да у року од 5 (пет) дана од дана пријема писаног обавештења о избору за најповољнијег купца закључи купопродајни уговор са продавцем. Трошкове овере уговора код јавног бележника сноси купац.
– У случају када се на уговорено основно средство –возило обрачунава ПДВ изабрани купац се обавезује да у року од 5 (пет) дана од дана закључења купопродајног уговора изврши уплату целокупне купопродајне цене, са обрачунатим ПДВ, на рачун продавца.
-Ако се на уговорено возило обрачунава порез на пренос апсолутних права, изабрани купац ће исти уплатити надлежној пореској управи.
– Примопредаја купљених основних средстава -возила извршиће се записничким путем, у присуству овлашћених лица обе уговорне стране, уз услов да пре примопредаје изабрани купац достави доказ о уплати целокупне купопродајне цене, са урачунатим ПДВ-ом, у виду извода банке без које се примопредаја не може извршити.

Ближе информације:лице за контакт: Јанковић Милорад телефон 064/8662134
e-mail office@vodovodpa.rs

директор
Александар Радуловић дипл.инж.грађ

cene2

30/7/2018

Скупштина града Панчева , на седници одржаној 29.06.2018.године донела је Решење о давању сагласности (број II-04-06-3/2018-7) на Одлуку Надзорног одбора ЈКП” Водовод и канализација” Панчево о утврђивању јединствене цене воде и отпадне воде за све категорије потрошача ( број одлуке 5-1/7 т.3 од 16.04.2018 године)

Решење ступа на снагу и примењиваће се почев од наредног дана од дана доношења