Odluka Nadzornog odbora Izvestaj o radu 2017 001

РАСПОРЕД ЦИСТЕРНИ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ПИЈАЋОМ ВОДОМ 28.09.2019

Распоред цистерни са пијаћом водом у граду Панчеву 28.09.2019
Центар- мобилна цистерна која ће кружити улицама Жарка Зрењанина, , Максима Горког, Цара Лазара , Цара Душана и Милоша Требињца.
Центар – испред Зелене Пијаце улица Ослобођења
Котеж 1 – на кружном току
Котеж 2 – испред “Симпа”
Тесла– код продавнице ” Арома”
Тесла – у тржном центру BIG ( бивши Авив)
Стрелиште– Мобилна цистерна која ће мењати позицију на два сата угао улице Вељка Петровића и Вељка Влаховића и угао Душана Петровића Шанета и Марина Држића почевши од 9h на углу Вељка Петровића и Вељка Влаховића
Содара– у центру Содаре код продавнице “Аман” у Дунaвској улици
Маргита– Mобилна цистерна која ће кружити улицама Моше Пијаде, Синђелићева, Димитрија Туцовића, Книћанинова, Светозара Шемића, Јабучки Пут и Караула.
Миса– Мобилна цистерна која ће мењати позицију на два сата испред Цркве и код школе ” Свети Сава” почевши код Цркве у 9h и једна мобилна која ће обилазити улице Баваништански Пут, Козарачку, Банијску, Србијанску, Новосељански Пут, Кајмакчаланску, Пелистерску и Кудељарски насип.
Војловица– Мобилна цистерна која ће кружити од МЗ Војловица кроз насеље Топола и улицу 7.јула
Цистерне ће бити на располагању и у кругу
– Aмболанте Свети Сава
– Хитне помоћи
– Болнице
– Очне Болнице
– Геронтолошког центра и
– Дома Слепиx
Насељена места Јабука Глогоњ и Долово ће се снабдевати водом са јавних чесми с обзиром да имају своје резервоаре воде.
У Јабуци јавна чесма на углу Омладинске и Змај Јовине улице, у Глогоњу Београдска улица код пијаце и у Долову испред куће у улици Трг Краља Петра бр. 37.
Остала насељена места Качарево, Старчево, Омољица, Банатски Брестовац и Иваново имаће на располагању цистерне које ће бити постављене у центру сваког села испред Месних Заједница.

Odluka Nadzornog odbora Izvestaj o radu 2017 001

13/9/2019

Од данас па наредних неколико дана испираће се водоводна мрежа у насељеном месту Јабука. Обавештавамо грађане овог насељеног места да је могуће да ће доћи до повременог благог замућења воде.

ISO Anketa - zadovoljstvo korisnika

АНКЕТА

Попуњену анкету можете послати маилом на адресу office@vodovodpa.rs или предати на шалтер рекламација ЈКП” Водовод и канализација” Панчево

Odluka Nadzornog odbora Izvestaj o radu 2017 001

12/10/2018

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
»ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА«
ПАНЧЕВО
Број: Д-8043
Панчево, 08.10.2018. године

На основу Закона о о јавној својини, („Сл. гласник“ РС 72/2011,88/2013,105/2014, 104/2016108/2016, 113/2017), Статута ЈКП “Водовод и канализација “Панчево „Сл. лист града Панчева “ број 17/2017 пречишћен текст, Одлуком Надзорног одбора број 5-1/9т.5 од 08.06.2018. године , ЈКП “Водовод и канализација “Панчево као продавац, објављује :

ОГЛАС
ЗА ДРУГУ ПРОДАЈУ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ ДОСТАВЉАЊЕМ
ПИСАНИХ ПОНУДА

Предмет купопродаје су расходована возила и то :

„Техничке спецификације основних средстава -возила“.

ред.

бр.

 

модел

 

год.

произ.

 

број шасије-серијски број

 

проц.

вредност

 

износ

депозита

1 Z 101 1998 VX1128A0001086672 12.000,00 1200,00
5 Fap 1314-kuka 1981 80219 240.000,00 24.000,00
7 Lada Niva 2006 XTA21214062825794 100.000,00

10.000,00

1. Право на учешће имају сва правна лица ,предузетници и физичка лица која на рачун предузећа уплате депозит за основно средство-возило за које подносе понуду,уз назнаку УПЛАТА ДЕПОЗИТА ПО ОГЛАСУ .Депозит се уплаћује у висини 10% процењене вредности основног средства на текући рачун ЈКП број 160-10370-06 .
Најповољнијем понуђачу уплаћен депозит се урачунава у цену ,а понуђачу који не успе на јавном надметању,депозит се враћа по окомчању поступка ,и то на број рачуна који су понуђачи дужни да пријаве приликом подношења понуде.
Уз понуду физичка лица достављају копију личне карте а правна лица и предузетници извод из АПР-а
Поступак јавног отварања понуда вршиће се :
19.10.2018 са почетком у 12 часова на адреси Панчево,Ослобођења бр 15
2. Рок за подношење писаних понуда је 6 (шест) дана од дана објављивања јавног позива у листу „Панчевац“ тј. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена до 19.10.2018. до 10:00 часова.
– Понуде, са пратећом документацијом подносе се у затвореној коверти са натписом „ ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ РАСХОДОВАНИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА – НЕ ОТВРАТИ – ЗА КОМИСУЈУ ЗА ПРОДАЈУ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА-ВОЗИЛА “ поштом или лично предајомна писарници на адресу ЈКП “Водовод и канализација “, 26000, Панчево ,Ослобођења бр 15,
Коверат са понудом мора бити затворен,са уредно исписаним називом или именом и адресом понуђача
3. Критеријум за избор најповољнијег купца је највећа понуђена цена
– Цене у понуди даје се без обрачунатог припадајућег пореза (ПДВ) који ће бити накнадно обрачунат и који пада на терет купца.
– Уколико више купаца понуди да ће купити иста основна средства -возила, под истим условима, предност ће имати купац који је први доставио понуду.
– Купац купује возила из спецификације у виђеном стању, те нема право на приговоре и рекламације након извршене примопредаје возила.
– Минимална цена за свако појединачно возило, испод које се продаја не може рализовати, дата је у оквиру „Техничке спецификације основних средстава –возила “.
– Увид у стање возила може се извршити се на адреси: ЈКП “Водовод и канализација “, 26000, Панчево ,Ослобођења бр 15, сваког радног дана од 8-9,30 часова.
4. Изабрани купац се обавезује да у року од 5 (пет) дана од дана пријема писаног обавештења о избору за најповољнијег купца закључи купопродајни уговор са продавцем. Трошкове овере уговора код јавног бележника сноси купац.
– У случају када се на уговорено основно средство –возило обрачунава ПДВ изабрани купац се обавезује да у року од 5 (пет) дана од дана закључења купопродајног уговора изврши уплату целокупне купопродајне цене, са обрачунатим ПДВ, на рачун продавца.
-Ако се на уговорено возило обрачунава порез на пренос апсолутних права, изабрани купац ће исти уплатити надлежној пореској управи.
– Примопредаја купљених основних средстава -возила извршиће се записничким путем, у присуству овлашћених лица обе уговорне стране, уз услов да пре примопредаје изабрани купац достави доказ о уплати целокупне купопродајне цене, са урачунатим ПДВ-ом, у виду извода банке без које се примопредаја не може извршити.

Ближе информације:лице за контакт: Јанковић Милорад телефон 064/8662134
e-mail office@vodovodpa.rs

директор
Александар Радуловић дипл.инж.грађ

cene2

30/7/2018

Скупштина града Панчева , на седници одржаној 29.06.2018.године донела је Решење о давању сагласности (број II-04-06-3/2018-7) на Одлуку Надзорног одбора ЈКП” Водовод и канализација” Панчево о утврђивању јединствене цене воде и отпадне воде за све категорије потрошача ( број одлуке 5-1/7 т.3 од 16.04.2018 године)

Решење ступа на снагу и примењиваће се почев од наредног дана од дана доношења

Odluka Nadzornog odbora Izvestaj o radu 2017 001

5/6/2018

До 2020. И ДО НОВОГ СЕЛА

Панчевачко јавно-комунално предузеће “Водовод и канализација” увек има спремне пројекте и потребне грађевинске дозволе за радове на изградњи и проширењу, како водоводне тако и мреже фекалне канализације. По питању водоводне и канализационе инфраструктуре, град Панчево је поприлично уређен, али увек постоји оно нешто што се може још више и боље.
Тренутно je у току јавна набавка за радове на изградњи 300 метара водоводне и канализационе мреже у Пелистерском просеку, као и за много захтевније послове на изградњи четири километара водоводне мреже дуж Јабучког пута, са обе његове стране.
Изградњу водоводне мреже у Пелистерском просеку финансира ЈКП “ Водовод и канализација“ Панчево , док средства за радове на Јабучком путу и за канализацију у Пелистерском просеку обезбеђује Покрајинска влада, уз учешће Града Панчева.
За месец и по дана биће спремна документација и добијена грађевинска дозвола за изградњу водовода на Скробари, као и дуж Баваништанског пута, од Дома слепих до границе градске грађевинске зоне .
Ово предузеће увек има спремне пројекте а што се будућих пројеката тиче, чекају се неопходна средства. Зато ово предузеће тим својим пројектима заједно с Градом аплицира на покрајинским и републичким конкурсима како би се средства и обезбедила, а посебно пошто се зна да је Град Панчево у претходном периоду доста новца, чак 268 милиона динара, издвојио за прву фазу изградње Потамишког колектора који је био јако важан како би Северна индустријска зона могла бити инфраструктурно опремљена.
Током прошле године за радове на изградњи канализације било утрошено и 750 хиљада евра из кредитне линије Немачке развојне банке KfW са којом је таква врста сарадње завршена у овом циклусу. Ипак, будућа сарадња са овом банком није искључена, пошто Панчево очекује изградња фабрике за прераду отпадних вода што би, по законским одредбама, сваки град у Србији морао урадити до 2025. године. Иначе, Панчево своје отпадне воде испушта у Дунав али ће, као и већина градова у Србији који леже на рекама, што пре морати да изгради овакво постројење како би се отпадне воде прочистиле на ниво квалитета реке у које се она испушта.
“Водовод” је претходних година успео да споји и северна села на градску водоводну мрежу и то: Долово 2016. године, Качарево и Јабуку током прошле, а Глогоњ у фебруару ове године. Поред тога, и насеље Стари Тамиш је ових дана добило нов водовод, тако да је сада једино остало Банатско Ново Село од панчевачких насељених места.
Ради се на јавној набавци Ревизије Генералног пројекта водоснабдевања како би се нашао најбољи и финансијски најоптималнији начин да се вода доведе и у Банатско Ново Село, а то ће највероватније бити преко Качарева. Стари план је био да вода до овог села иде из Панчева, али би то отварало нове проблеме, тако да се предпоставља да је ово ново решење и јефтиније и лакше.
До краја године се планира да завршетак пројекта тако да би до краја следеће године Новосељани могли добити води из градске мреже . Спајањем свих насељених места на градски водовод завршиће се један важан део посла у граду.
Оно што је свакако занимљиво јесте и чињеница да је производња воде ове године од 9,5 милиона кубика на нивоу производње из 2014. године иако су прикључена 4 велика села са укупно око 25.000 становника. То говори да су грађани одлучили да рационално троше воду баш као и привредници, али и да је сам “Водовод” успео да своје губитке сведе на минимум. А поред квантитета, панчевачка градска вода има и запажен квалитет који је свакодневно под контролом панчевачког Завода за јавно здравље.
На Филтер станици је остало још да се уведе и секундарна аерација, за шта је јавна набавка у току, како би се још повећао њен квалитет који је и сада веома висок и стабилан. Лабораторија је је опремљена новом, савременом опремом тако да сада може да се прати, поред хемијског, и бактериолошки квалитет наше воде .

Odluka Nadzornog odbora Izvestaj o radu 2017 001

30/01/2018

ЈКП „Водовод и канализација“ предузело све неопходне активности заједно са Градом да током 2016 и 2017 године реализује амбициозан пројекат прикључења Долова,  Качарева, Jабуке и Глогоња на  градску водоводну мрежу у оквиру које су и град Панчево, насељена места Старчево, Омољица, Банатски Брестовац и Иваново. У току су радови на изградњи водовода на Старом Тамишу и његово прикључење на градску водоводну мрежу.

Такође је у претходном периоду пуно улагано и у изградњу система фекалне канализације. Направљени су колектори на Кудељарском насипу, Миси 2., Доњем граду, и неким деловима града као и у Јабуци, Омољици и Иванову. Тренутно преко 95% градског становништва има прикључак или могућност на прикључење на канализацију. У току је изградња Потамишког колектора којим ће се растеретити постојећи систем и пружити могућност прикључења објеката у Северној пословној зони Града и насеља Караула.

Планови ЈКП Водовода и канализација за наредни период се односе у првом реду на очување и унапређење услуге водоснабдевања и квалитетно одвођење отпадних вода а у смислу инвестиција то је реализација пројекта повезивања Бан.атског Новог Села  на градски водовод до 2020 год. као и изградња Постројења за прераду отпадних вода града Панчева до 2025 (законска обавеза) са изградњом канализације у насељеним местима у складу с могућностима.