Мисија и визија

МИСИЈА ПРЕДУЗЕЋА

Предузеће својом делатношћу превасходно задовољава потребе за снабдевањем квалитетном водом за пиће грађана и привреде на територији Панчева и насељених места Старчево, Омољица, Банатски Брестовац,Иваново ,Долово Качарево и Јабука, као и одвођењем отпадних вода са територије Панчева.
Финанансирање Предузећа врши се превасходно из сопствених средстава. За редовно пословање користе се сопствена средства, а за инвестирање у капиталне објекте користе се и средства из буџета, средства донације и кредита.

ВИЗИЈА ПРЕДУЗЕЋА

ЈКП „Водовод и канализација“ је стабилно предузеће које својим купцима без прекида испоручује услуге снабдевања квалитетном водом за пиће, као и услуге одвођења отпадних вода послујући у складу са економским, техничким, технолошким и еколошким критеријумима одрживог развоја.
Намера предузећа је ефикасно и ефективно пословање у складу са важећим прописима и стандардима.
У складу са визијом и мисијом предузећа, дефинисани су генерални циљеви и правци акције усмерени на развој квалитета и обима пружања услуга ЈКП”Водовод и канализација“.

Генерални циљеви за крај планског периода – 5 година:

 • непрекидно снабдевање пројектованом потребном услугом снабдевања квалитетном водом за пиће и одвођење отпадних вода,
 • побољшање оперативне ефикасности објеката за водоснабдевање и канализацију кроз програме рехабилитације система, управљања потражњом, смањења цурења, оптимизацију мреже, унапређење постројења, контролу процеса, итд.
 • побољшање квалитета и ефикасности услуга водоснабдевања и одвођења отпадних вода за становништво Панчева и околних насељених места,
 • покривеност трошкова из цене, чија висина не прелази 5% просечног прихода за домаћинства
 • реализација капиталних инвестиција које ће омогућити пружање услуга на територији града Панчева, задовољивши потребе купаца за услугама воде и канализације,
 • стабилан готовински ток, подизање и одржавање потребног нивоа наплате,
 • стабилност пословања, развој Предузећа кроз програме институционалног и финансијског реструктуирања и јачања и
 • поштовање принципа одрживог развоја и заштите природне средине, смањење загађења животне средине употребом свих расположивих мера.

Генерални правци акције – средњорочни план 5 година:

 • оптимално одржавање целокупног система,
 • уговор Предузећа са власницима водомера,
 • смањење губитака воде, односно воде која не доноси приход,
 • постепено изједначавање цене привреда – грађани,
 • примена мера за реализацију наплате потраживања за све услуге које предузеће пружа,
 • пословање на основу економских принципа, ка оптимуму ефикасности, економичности, рентабилности и еколошких стандарда
  развој кадрова.

Ради праћења реализације услуга ЈКП”Водовод и канализација“ на годишњем нивоу, дефинисани су мерљиви циљеви