Основни подаци

ЈКП „Водовод и канализација“
Ул. Ослобођења 15
26000 Панчево
Адреса е-поште:  office@vodovodpa.rs
Текући рачун: 160-10370-06 Банка Интеса
ПИБ: 101864517
Матични број: 08487502
Шифра делатности: 3600
Назив делатности – Скупљање, пречишћавање и и дистрибуција воде

pib resenje jkp vodovod i kanaliozcija pančevo