Водоводни систем

Водоводни систем Панчева почео је да се гради 1961. године а две године касније, 16. маја 1963. године, формирано је предузеће „Водовод и канализација“.
Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“‘ Панчево, обавља следеће делатности:

  • производња и испорука воде за пиће за подручје града Панчева и насељених места : Старчево, Омољица, Банатски Брестовац, Иваново, Долово, Качарево , Јабука и Глогоњ и одвођење отпадних и атмосферских вода са подручја града Панчева.

На систем водоснабдевања је прикључено преко 19.000 објеката са укупном дужином водоводне мреже од 200 км. Према последњим подацима, више од 31.000 домаћинстава, односно око 120 хиљада становника Панчева, Старчева, Омољице, Банатског Брестовца, Иванова, Долова, Качарева ,Јабуке и Глогоња користи воду из градског водоводног система који чине:

  • изворишта (Сибница, Филтер и Градска шума, укупног капацитета око 1000 л/с),
  • постројења за пречишћавање (укупно пројектованог капацитета од 740 л/с),
  • резервоари (запремине 15 000 м3),
  • магистрални цевовод за насеља Старчево, Омољица, Б.Брестовац и Иваново , магистрални вод за насеље Стари Тамиш и Долово и два крака магистралног вода један од ПС Караула преко Скробаре до Качарева а други крак до Јабуке и Глогоња
  • разводна мрежа и прикључци (у граду и насељеним местима).

Процес водоснабдевања започиње захватањем воде у бунарима-извориштима из којих се бунарским пумпама потискује у постројења за прочишћавање воде. Старије постројење, пројектованог капацитета 340 л/сец изграђено је пре 43 година, а делимично реконструисано 1995., 1996. и 2006. године. Новије постројење капацитета 400 л/сек пуштено је у рад 1987. године. На постројењу се врши аерација, предозонација, филтрација и дезинфекција са дведесетчетверочасовним праћењем квалитета испоручене воде и захваћене воде. Из резервоара чисте воде, претходно хлором дезинфиковона вода се са две црпне станице транспортује преко два главна довода до града и потискује у водоводну мрежу до крајњих потрошача.

И поред великих проблема због дотрајалости опреме, одржана је основна функција постројења и то: издвајање гвожђа, мангана и амонијака које у себи садржи бунарска вода у врло високим концентрацијама. Пречишћена вода је имала квалитет који задовољава критеријуме Правилника о хигијенској исправности воде за пиће.
Контрола квалитета воде за пиће обавља се:

  • екстерно, од стране Завода за здравствену заштиту у Панчеву,
  • интерно, у лабораторији предузећа на свака три сата.

На водоводној мрежи постоји 31.024 прикључака, oд тога су 27.301 прикључци за домаћинства, 1.440 прикључци за кућне савете и 2.283 прикључка за правна лица и установе.