Процедура очитавања водомера

ДАТУМ: август.2019.

ПРОЦЕДУРА ЗА ЧИТАЧЕ ВОДОМЕРА

1. ПРЕДМЕТ ПРОЦЕДУРЕ.

Овом процедуром дефинише се начин и поступак којим се уређује рад Одељења за очитавање водомера са циљем да се на месечном нивоу очитају сви водомери преко којих се снабдевају корисници који су повезани на мрежу градског водовода на територији града Панчева укључујући и насељена места и да се сви рачуни за утрошену воду доставе купцима на кућну адресу до 15-ог у месецу.
Према овим правилима обавезни су да поступају сви запослени у одељењу за очитавање водомера и непоштовање истих представља повреду радне обавезе и непоштовање радне дисциплине за коју се изриче мера престанка радног односа.

2. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Одељења за очитавање водомера се организационо налази у Служби комерцијале Привредно рачунског сектора ЈКП “Водовод и канализација” – Панчево.
У оквиру овог одељења систематизовани су послови:
– Шеф одељења
– Контролор водомера – два извршиоца
– Читач водомера – 19 извршиоца
У евиденцији ЈКП “Водовод и канализација” – Панчево налази се око 32.000 водомера и то:
– Панчево: 17900
– Старчево: 2320
– Омољица: 2200
– Банатски Брестовац: 1100
– Иваново: 520
– Крњача: 270
– Долово: 2020
– Качарево: 2240
– Јабука: 1910
– Глогоњ: 1140
Ради равномерне расподеле водомера за очитавање формирано је 17 Реона за очитавање и то:
– Панчево – 10 реона
– Старчево
– Омољица
– Банатски Брестовац и Иваново
– Долово
– Качарево
– Јабука
– Глогоњ

Читачке листе се праве на основу адресе мерног места.

Појмови који се користе у Правилима имају следеће значење:
1. Водомер јесте уређај за мерење количине испоручене воде за објекат корисника постављен у шахту и/или водомерној просторији;
2. Појединачни водомер јесте уређај за мерење количине испоручене воде постављен на унутрашњој водоводној инсталацији после главног водомера, који служи за мерење количине испоручене воде појединих делова објекта корисника;
3. Водоводни шахт јесте подземни грађевински објекат који чине зидови, горња плоча и поклопац у коме је смештен водомер и пратећа опрема.
4. Склониште водомера јесте просторија у објекту корисника у коме је смештен водомер и пратећа опрема;

3. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ОДЕЉЕЊА

1. У циљу правовременог и тачног очитавања водомера сваког првог радног дана у месецу организује се састанак одељења за очитавање водомера у 8 часова ујутру ради расподеле читачких листи и утврђивања распореда читања.
2. Шеф одељења распоређује реоне за очитавање, водећи рачуна да сваки читач водомера буде задужен са приближно истим бројем водомера, штампа читачке листе за две недеље унапред и распоређује читаче по реонима и задужује их писмено са читачким листама. Улице које улазе у састав реона за очитавање могу се мењати зависно од развоја града и промене стања на терену.
3. Сваког месеца се прави распоред читања и шеф одељења одлучује који читатач ће бити задужен са којим реоном. Шеф одељења може мењати реоне за очитавање читачима почетком месеца приликом прављења распореда за очитавање водећи рачуна да читач водомера што дуже остане на једном реону очитавања да би што боље упознао исти. Шеф одељења на крају месеца сачињава извештај о степену очитаности сваког реона. Извештај се доставља директору ЈКП путем руководиоца Привредно рачунског сектора и руководиоца службе комерцијале. У току месеца шеф одељења може читачу водомера мењати реон очитавања само у изузетним случајевима (смањен број читача, ванредна очитавања, други поремећаји у раду службе). Читачи водомера су у обавези да упознају све реоне за очитавање.
4. Шеф одељења је у обавези да у читачким листама исправи све нетачне податке које су уочени на терену од стране читача водомера или контролора водомера (назив улице, кућни број, број водомера итд.).
5. Шеф одељења је обавезан да све кључеве који су достављени одељењу за очитавање водомера, ради приступа водомеру, евидентира и сваки кључ обележи привеском на коме се налази назив улице и кућни број. Приликом формирања реона за очитавање шеф одељења ће сачинити списак кључева за сваки реон и уз читачке листе задужити читача водомера и кључевима.
6. Контролу рада читача водомера као и контролу неочитаних водомера врши контролор водомера и извештај о извршеној контроли доставља шефу одељења одмах након извршене контроле.
7. Најмање два пута месечно Контролор водомера врши ванредну контролу рада читача водомера у договору са Шефом одељења за очитавање водомера. Избор водомера за ванредну контролу врши се Шефом одељења за очитавање водомера по методи случајног узорка.

4. ПЛАН РАДА И РАДНО ВРЕМЕ ЧИТАЧА

1. Читач водомера је у обавези да дневно очита предвиђени број водомера што у просеку износи око 120 водомера
2. Обавеза читача водомера је да прегледа све листе које је примио и да их уз потпис преузме од шефа одељења. Уз читачке листе читачи задужују и кључеве од склоништа водомера и шахтова за свој реон очитавања.
3. Читач водомера сам организује време очитавања на терену обавезан је да пронађе све водомере са листе, успостави контакт са корисницима и договори се о времену и начину очитавања водомера. Где год је могуће обавезан је да упише контакт телефон особе која ће омогућити приступ водомеру.
4. У случају да не може да очита водомер читач водомера је обавезан да позове корисника и договори се о времену и начину очитавања водомера, а уколико не може да успостави контакт са корисником обавезан је да остави обавештење о дану и часу када је покушао да очита водомер. Обавештење се ради у два примерка на обрасцу тако да један примерак оставља кориснику, а други примерак (копију) предаје заједно са читачком листом. Копија мора да буде идентична са оригиналом.
5. Сваког понедељка у 8 часова ујутру одржава се састанак одељења за очитавање водомера где се предају попуњене читачке листе и где се разговара о проблемима везаним за испуњење радног задатка. Обавеза читача водомера је да у току радне недеље најмање једанпут, а најкасније до четвртка ујутру у 8 часова преда попуњене листе које је обрадио у претходном периоду.
6. Попуњене читачке листе Шеф одељења прима тако што проверава да ли су листе попуњене у складу са овом процедуром и уколико је све у реду евидентира их у одговарајућем обрасцу у коме се потписује читач водомера које листе и када их је предао. Попуњене листе Шеф одељења евидентира у обрасцу достављених читачких листа по броју реона и подброју улице и предаје их Шефу одељења продаје уз потпис о пријему истих.
7. Читач водомера није у обавези да долази ујутро и уписује се у књигу евиденције доласка на посао нити да се јавља шефу одељења али има обавезу да свакодневно осам часова по сопственом избору у периоду од 08х – 20х обавља послове очитавања потрошње, као и да му је службени телефон увек укључен како би шеф одељења могао да га контактира.
8. У случају изненадне спречености да настави рад на очитавању водомера извршиће се примо-предаја читачких листи и задужених кључева. На дан вршења примо-предаје читач водомера мора имати очитане све кориснике који су били предвиђени за читање у претходном периоду.
Читачу водомера који на дан примо-предаје нема очитан предвиђени број корисника умањиће се зарада.
9. Очитавање се сматра завршеним уколико је укупно стварно очитано 90 % водомера доступних за очитавање (не рачунаје се објекти који су закључани и у њима нико не живи, напуштени објекти где је прилаз водомеру недоступан, потопљени водомери и слично). Након завршеног очитавања читач је у обавези да врши ажурирање података у читачким листама, лично на терену или телефонским путем. У току месеца читач не може да користи слободне дане без договора са шефом одељења рачунајући да ће до краја месеца те дане да надокнади. Уколико читач водомера у току месеца користи слободан дан или више дана у обавези је да до краја месеца очита свој реон повећавајући дневну норму у очитавању.

5. ПРАВИЛА ПРИ ОЧИТАВАЊУ ВОДОМЕРА

Овим поглављем се дефинише процедура коју је читач водомера обавезан да примењује у очитавању мерних података. Приликом очитавања водомера, а пре уласка у склониште водомера читач је обавезан да провери безбедност уласка и предузме потребне мере ради личне заштите и безбедности приликом обављања радног задатка. Након очитавања водомера обавезан је вратити склониште водомера у првобитно стање рад и личне заштите и безбедности, а и безбедности и заштите других.

6. ОБАВЕЗЕ ЧИТАЧА

-Читач водомера мора да води рачуна да у свом реону очитавања, водомере очитава на сваких 30 дана.
– Читач водомера је у обавези да провери број водомера пре него што јасно и читко упише очитано стање, а исто тако да провери да ли на водомеру постоји неоштећена пломба. Пломба је од плаве пластике и углавном се поставља на први холендер водомера, а у неким случајевима може бити и на другом холендеру или на оба.
– У случају да је пломба оштећена уписати у читачку листу у рубрици примедба и обавестити шефа одељења за очитавање водомера који ће ту информацију проследити референту за односе са странкама који ће пријавити комуналној инспекцији.
– Код индивидуалних стамбених објеката у случају када је склониште водомера закључано, читач водомера је у обавези да остави обавештење са датумом и временом покушаја читања на коме постоји простор за упис стања водомера са потврдом о предатом стању на водомеру којег корисник након што сам очита водомер попуњава и предаје на шалтер рекламација ЈКП-а или на други начин достави податке у ЈКП „Водовод и канализација“ – Панчево. Уколико се после ове интервенције не обезбеди нормално очитавање водомера случај пријавити Комуналној инспекцији.
– Када је склониште водомера код вишепородичног стамбеног објекта закључано, читач је обавезан да ступи у контакт са корисником код кога је кључ и предочи му да је у обавези да један кључ достави у ЈКП “Водовод и канализација” – Панчево у Одељење за очитавање водомера. Уколико корисник не достави кључ склоништа водомера читач о томе обавештава шефа одељења, а шеф одељења обавештава руководиоца службе. Шеф одељење за очитавање водомера послаће контролора на терен да на улазним вратима или огласној табли објекта остави обавештење кориснику или корисницима да ће због немогућности очитавања водомера корисници рачуне за утрошену воду добити на основу процењене потрошње. Корисници морају бити обавештени да су у обавези да обезбеде несметано очитавање водомера. О свему наведеном ће се сачинити записник и снимиће се фотоапаратом остављено обавештење и сачувати у трајној архиви ЈКП-а. Уколико се после ове интервенције не обезбеди нормално очитавање водомера случај пријавити Комуналној инспекцији.
– Читач водомера обавезан је да задужене кључеве чува и употребљава само за потребе очитавања водомера, а да приликом промене реона очитавања, одласка на годишњи одмор и сличним ситуацијама врати задужене кључеве шефу одељења за очитавање водомера.
– У свакој листи за очитавање читач је обавезан да читко попуни предвиђене колоне или напише одговарајући коментар. Сваког корисника код којег постоји одређени проблем у очитавању или неко запажање читача, као и корисници који нису очитани из било ког разлога, обавезно подвући жутим маркером ради јасног уочавања проблема од стране шефа одељења за очитавање водомера. Обавеза читача је да укаже шефу одељења ако се водомер налази у листи за очитавање, а физички се налази у другој улици, а шеф одељења је у обавези да предузме мере и формира читачке листе по адреси водомера.
– Ако читач водомера на терену примети неконтролисано цурење на унутрашњој мрежи корисника обавезан је да упозори корисника и затражи од истог потпис у листи за очитавање чиме потврђује да је обавештен о проблему. У случају да власник водомера није присутан читач водомера обавезан је да остави обавештење са описом проблема, а у читачку листу уписати “очитано тачно стање” и ставити ознаку “О” што значи да је примећена велика разлика у потрошњи и да је остављено обавештење.
– Уколико читач водомера примети да је на водомеру исто стање као у претходном очитавању у обавези је да провери да ли у објекту има корисника. Ако има корисника уписати предлог за замену водомера, а ако нема уписати “нема потрошње”.
– Ако читач водомера примети цурење пре водомера, на вентилима пре и после водомера као и на самом водомеру, уписати запажање у листу и одмах телефоном обавестити шефа одељења који ће обавестити одговорно лице са водоводне мреже ради санирања квара.
– Ако читач водомера не може сам да отвори склониште водомера због тежине поклопца или из других разлога потребно је да позове контролора који располаже техничким средствима која му омогућавају приступ таквим водомерима и заједно очитају стање на водомеру.
– У случају да није у могућности да очита стање на водомеру, читач водомера је у обавези да кориснику остави уредно попуњено обавештење, а у читачку листу унесе разлог неочитавања и ознаку “О”.
– Када није у могућности да очита водомер у читачку листу се уместо стања уписује коса црта а у рубрици Примедба број из агенде која се налази на дну читачке листе. Сваки број означава разлог неочитавања водомера. Шеф одељења неће примити листу за очитавање ако све рубрике нису попуњене на одговарајући начин.
– У случају да временске прилике не омогућавају читање водомера читач водомера наставља са читањем чим се стекну услови за очитавање. Уколико временске прилике не омогућавају очитавање дан – два читач водомера наставља са редовним очитавањем а уколико временске прилике не дозвољавају дуже од два дана очитавање, читач водомера је у обавези да чим се створе услови за рад обавезно очита потрошаче у категорији привреда, установе, стамбене заједнице, мешовити потрошачи, а затим и категорију приватних кућа, са листи које нису очитане а биле су предвиђене за тај период.
– У читачким листама означене су категорије којој корисник припада. Читач водомера је обавезан да контролише да ли су сви корисници пријављени у одговарајућу категорију и да ли се постојећа евиденција слаже са стањем на терену. Код корисника који није пријављен у одговарајућу категорију као и код корисника који су престали са обављањем делатности, а налазе се у категорији мешовите потрошње приликом предаје читачке листе дужан је да попуни записник о контроли који ће шеф одељења предати шефу продаје ради промене статуса корисника.
-Обавеза сваког читача је да очита најмање 90% водомера у свом реону. Шеф одељења ће анализирати листе за очитавање у сваком реону очитавања узимајући у обзир број напуштених објеката који нису доступни за очитавање. У случају не испуњавања норме очитавања, читач ће бити кажњен умањењем зараде. Приликом анализе очитаности узимаће се у обзир водомери који нису доступни за очитавање (потопљени због подземних вода, нико не живи у објекту и није доступан водомер, не дозвољава очитавање и сл.)
– Читач водомера је у обавези да провери да ли код водомера који су демонтирани из било ког разлога постоји незаконито коришћење прикључка. Исто тако приликом очитавања, ако примети да нека кућа није у евиденцији, провери да ли иста има прикључак воде. У случају да има прикључак одмах обавестити шефа одељења који ће предузети потребне радње ради утврђивања зашто корисник није у евиденцији.
-У листу очитавања водомера читач водомера може да упише само оно што је лично видео на водомеру. Уколико се са корисником договори да му корисник јавља стање обавезно поред стања на водомеру уписати у рубрици Примедба “ЈС” (јављено стање) с тим што је читач водомера у обавези да сваког трећег месеца лично провери стање на водомеру које корисник јавља у договору са корисником.
-Уколико у току месеца читач водомера изненада буде спречен да очитава свој реон на крају месеца сви читачи биће ангажовани на очитавању тог реона. Зависно од броја водомера који нису очитани и расположивог времена приоритет је очитавање корисника у категорији привреда, установе, стамбене заједнице, мешовити потрошачи, а затим и породичне куће.
-Уколико не врши очитавање водомера из било ког разлога читач је у обавези да обилази кориснике у циљу ажурирања података (броја водомера, имена и презимена корисника, адресе становања корисника, контакт телефона,број личне исправе, врсте –категорије корисника) према распореду који одређује шеф одељења.
-Сваку промену података корисника, читач је обавезан да пријави најкасније при предаји читачких листа.

7. ОПРЕМА ЗА РАД И ОДНОС ПРЕМА КОРИСНИЦИМА

Сву потребну опрему за рад читачима водомера обезбедиће шеф одељења у складу са Актом о процени ризика.
Задужену опрему читач водомера је у обавези да користи, чува и правилно одржава у функционалном стању.
Читачи водомера који очитавају насељена места Старчево, Омољица, Банатски Брестовац и Иваново имају на располагање службено возило које заједнички користе према међусобном договору. Возач мора да поштује појединачне обавезе својих колега читача и да време поласка и повратка усклади са обавезама других читача водомера који користе возило.
За очитавање водомера у насељеним местима Долово, Качарево, Јабука и Глогоњ шеф одељења ће обезбедити возило у зависности од потребе за истим.
Читач водомера је у обавези да зна одредбе Одлуке о производњи и дистрибуцији воде(“Службени лист општине Панчево“ број 03/98, 07/00, 11/05, 02/08 и “Службени лист града Панчева“ број 33/11 и 06/14 и 23/18).
Читач водомера својим изгледом и понашањем репрезентује ЈКП “Водовод и канализација” – Панчево и обавезан је да се за време обављања посла придржава свих одредби Правилника о радној дисциплини и правилима понашања запослених у току рада (бр.6-4/06 од 22.03.2006.године)
Читач водомера мора увек да носи службену легитимацију и да је на захтев корисника покаже.
Читачи водомера не смеју да коментаришу да ли је водомер исправан или није већ да кориснике упуте на шалтер за рекламације у ЈКП “Водовод и канализација” – Панчево. Читачи водомера могу да објасне кориснику да исправност водомера једино може да утврди Дирекција за мере и драгоцене матале из Београда, а за то је потребно да се они лично обрате наведеној установи. На шалтеру за рекламације добиће потребну процедуру за покретање поступка експертизе водомера.
Читачи водомера морају да знају цену воде и канализације за све категорије потрошача. Обавештење о цени воде налази се на првој страни читачке листе и читачи водомера су у обавези су да по потреби корисниоцима дају потребне информације.

Читачи водомера не смеју да се упуштају у расправу или долазе у конфликт са корисницима, а за све информације кориснике треба упутити надлежним службама ЈКП “Водовод и канализација” – Панчево или на шалтер рекламација у ул. Ослобођења 15 сваког радног дана од 07, 30 до 15, оо часова, , тел. 013/347-155.

8. СТУПАЊЕ НА СНАГУ

Ова процедура ступа на снагу наредног дана од дана објављивања на огласној табли предузећа.
Ову процедуру лично уручити сваком запосленом у оквиру Одељења очитавања водомера.
Непоштовање ове процедуре сматраће се повредом радне обавезе.

Директор
Александар Радуловић, дипл.инж.