Procedura očitavanja vodomera

DATUM: avgust.2019.

PROCEDURA ZA ČITAČE VODOMERA

1. PREDMET PROCEDURE.

Ovom procedurom definiše se način i postupak kojim se uređuje rad Odeljenja za očitavanje vodomera sa ciljem da se na mesečnom nivou očitaju svi vodomeri preko kojih se snabdevaju korisnici koji su povezani na mrežu gradskog vodovoda na teritoriji grada Pančeva uključujući i naseljena mesta i da se svi računi za utrošenu vodu dostave kupcima na kućnu adresu do 15-og u mesecu.
Prema ovim pravilima obavezni su da postupaju svi zaposleni u odeljenju za očitavanje vodomera i nepoštovanje istih predstavlja povredu radne obaveze i nepoštovanje radne discipline za koju se izriče mera prestanka radnog odnosa.

2. UVODNE NAPOMENE

Odeljenja za očitavanje vodomera se organizaciono nalazi u Službi komercijale Privredno računskog sektora JKP “Vodovod i kanalizacija” – Pančevo.
U okviru ovog odeljenja sistematizovani su poslovi:
– Šef odeljenja
– Kontrolor vodomera – dva izvršioca
– Čitač vodomera – 19 izvršioca
U evidenciji JKP “Vodovod i kanalizacija” – Pančevo nalazi se oko 32.000 vodomera i to:
– Pančevo: 17900
– Starčevo: 2320
– Omoljica: 2200
– Banatski Brestovac: 1100
– Ivanovo: 520
– Krnjača: 270
– Dolovo: 2020
– Kačarevo: 2240
– Jabuka: 1910
– Glogonj: 1140
Radi ravnomerne raspodele vodomera za očitavanje formirano je 17 Reona za očitavanje i to:
– Pančevo – 10 reona
– Starčevo
– Omoljica
– Banatski Brestovac i Ivanovo
– Dolovo
– Kačarevo
– Jabuka
– Glogonj

Čitačke liste se prave na osnovu adrese mernog mesta.

Pojmovi koji se koriste u Pravilima imaju sledeće značenje:
1. Vodomer jeste uređaj za merenje količine isporučene vode za objekat korisnika postavljen u šahtu i/ili vodomernoj prostoriji;
2. Pojedinačni vodomer jeste uređaj za merenje količine isporučene vode postavljen na unutrašnjoj vodovodnoj instalaciji posle glavnog vodomera, koji služi za merenje količine isporučene vode pojedinih delova objekta korisnika;
3. Vodovodni šaht jeste podzemni građevinski objekat koji čine zidovi, gornja ploča i poklopac u kome je smešten vodomer i prateća oprema.
4. Sklonište vodomera jeste prostorija u objektu korisnika u kome je smešten vodomer i prateća oprema;

3. ORGANIZACIJA RADA ODELJENJA

1. U cilju pravovremenog i tačnog očitavanja vodomera svakog prvog radnog dana u mesecu organizuje se sastanak odeljenja za očitavanje vodomera u 8 časova ujutru radi raspodele čitačkih listi i utvrđivanja rasporeda čitanja.
2. Šef odeljenja raspoređuje reone za očitavanje, vodeći računa da svaki čitač vodomera bude zadužen sa približno istim brojem vodomera, štampa čitačke liste za dve nedelje unapred i raspoređuje čitače po reonima i zadužuje ih pismeno sa čitačkim listama. Ulice koje ulaze u sastav reona za očitavanje mogu se menjati zavisno od razvoja grada i promene stanja na terenu.
3. Svakog meseca se pravi raspored čitanja i šef odeljenja odlučuje koji čitatač će biti zadužen sa kojim reonom. Šef odeljenja može menjati reone za očitavanje čitačima početkom meseca prilikom pravljenja rasporeda za očitavanje vodeći računa da čitač vodomera što duže ostane na jednom reonu očitavanja da bi što bolje upoznao isti. Šef odeljenja na kraju meseca sačinjava izveštaj o stepenu očitanosti svakog reona. Izveštaj se dostavlja direktoru JKP putem rukovodioca Privredno računskog sektora i rukovodioca službe komercijale. U toku meseca šef odeljenja može čitaču vodomera menjati reon očitavanja samo u izuzetnim slučajevima (smanjen broj čitača, vanredna očitavanja, drugi poremećaji u radu službe). Čitači vodomera su u obavezi da upoznaju sve reone za očitavanje.
4. Šef odeljenja je u obavezi da u čitačkim listama ispravi sve netačne podatke koje su uočeni na terenu od strane čitača vodomera ili kontrolora vodomera (naziv ulice, kućni broj, broj vodomera itd.).
5. Šef odeljenja je obavezan da sve ključeve koji su dostavljeni odeljenju za očitavanje vodomera, radi pristupa vodomeru, evidentira i svaki ključ obeleži priveskom na kome se nalazi naziv ulice i kućni broj. Prilikom formiranja reona za očitavanje šef odeljenja će sačiniti spisak ključeva za svaki reon i uz čitačke liste zadužiti čitača vodomera i ključevima.
6. Kontrolu rada čitača vodomera kao i kontrolu neočitanih vodomera vrši kontrolor vodomera i izveštaj o izvršenoj kontroli dostavlja šefu odeljenja odmah nakon izvršene kontrole.
7. Najmanje dva puta mesečno Kontrolor vodomera vrši vanrednu kontrolu rada čitača vodomera u dogovoru sa Šefom odeljenja za očitavanje vodomera. Izbor vodomera za vanrednu kontrolu vrši se Šefom odeljenja za očitavanje vodomera po metodi slučajnog uzorka.

4. PLAN RADA I RADNO VREME ČITAČA

1. Čitač vodomera je u obavezi da dnevno očita predviđeni broj vodomera što u proseku iznosi oko 120 vodomera
2. Obaveza čitača vodomera je da pregleda sve liste koje je primio i da ih uz potpis preuzme od šefa odeljenja. Uz čitačke liste čitači zadužuju i ključeve od skloništa vodomera i šahtova za svoj reon očitavanja.
3. Čitač vodomera sam organizuje vreme očitavanja na terenu obavezan je da pronađe sve vodomere sa liste, uspostavi kontakt sa korisnicima i dogovori se o vremenu i načinu očitavanja vodomera. Gde god je moguće obavezan je da upiše kontakt telefon osobe koja će omogućiti pristup vodomeru.
4. U slučaju da ne može da očita vodomer čitač vodomera je obavezan da pozove korisnika i dogovori se o vremenu i načinu očitavanja vodomera, a ukoliko ne može da uspostavi kontakt sa korisnikom obavezan je da ostavi obaveštenje o danu i času kada je pokušao da očita vodomer. Obaveštenje se radi u dva primerka na obrascu tako da jedan primerak ostavlja korisniku, a drugi primerak (kopiju) predaje zajedno sa čitačkom listom. Kopija mora da bude identična sa originalom.
5. Svakog ponedeljka u 8 časova ujutru održava se sastanak odeljenja za očitavanje vodomera gde se predaju popunjene čitačke liste i gde se razgovara o problemima vezanim za ispunjenje radnog zadatka. Obaveza čitača vodomera je da u toku radne nedelje najmanje jedanput, a najkasnije do četvrtka ujutru u 8 časova preda popunjene liste koje je obradio u prethodnom periodu.
6. Popunjene čitačke liste Šef odeljenja prima tako što proverava da li su liste popunjene u skladu sa ovom procedurom i ukoliko je sve u redu evidentira ih u odgovarajućem obrascu u kome se potpisuje čitač vodomera koje liste i kada ih je predao. Popunjene liste Šef odeljenja evidentira u obrascu dostavljenih čitačkih lista po broju reona i podbroju ulice i predaje ih Šefu odeljenja prodaje uz potpis o prijemu istih.
7. Čitač vodomera nije u obavezi da dolazi ujutro i upisuje se u knjigu evidencije dolaska na posao niti da se javlja šefu odeljenja ali ima obavezu da svakodnevno osam časova po sopstvenom izboru u periodu od 08h – 20h obavlja poslove očitavanja potrošnje, kao i da mu je službeni telefon uvek uključen kako bi šef odeljenja mogao da ga kontaktira.
8. U slučaju iznenadne sprečenosti da nastavi rad na očitavanju vodomera izvršiće se primo-predaja čitačkih listi i zaduženih ključeva. Na dan vršenja primo-predaje čitač vodomera mora imati očitane sve korisnike koji su bili predviđeni za čitanje u prethodnom periodu.
Čitaču vodomera koji na dan primo-predaje nema očitan predviđeni broj korisnika umanjiće se zarada.
9. Očitavanje se smatra završenim ukoliko je ukupno stvarno očitano 90 % vodomera dostupnih za očitavanje (ne računaje se objekti koji su zaključani i u njima niko ne živi, napušteni objekti gde je prilaz vodomeru nedostupan, potopljeni vodomeri i slično). Nakon završenog očitavanja čitač je u obavezi da vrši ažuriranje podataka u čitačkim listama, lično na terenu ili telefonskim putem. U toku meseca čitač ne može da koristi slobodne dane bez dogovora sa šefom odeljenja računajući da će do kraja meseca te dane da nadoknadi. Ukoliko čitač vodomera u toku meseca koristi slobodan dan ili više dana u obavezi je da do kraja meseca očita svoj reon povećavajući dnevnu normu u očitavanju.

5. PRAVILA PRI OČITAVANJU VODOMERA

Ovim poglavljem se definiše procedura koju je čitač vodomera obavezan da primenjuje u očitavanju mernih podataka. Prilikom očitavanja vodomera, a pre ulaska u sklonište vodomera čitač je obavezan da proveri bezbednost ulaska i preduzme potrebne mere radi lične zaštite i bezbednosti prilikom obavljanja radnog zadatka. Nakon očitavanja vodomera obavezan je vratiti sklonište vodomera u prvobitno stanje rad i lične zaštite i bezbednosti, a i bezbednosti i zaštite drugih.

6. OBAVEZE ČITAČA

-Čitač vodomera mora da vodi računa da u svom reonu očitavanja, vodomere očitava na svakih 30 dana.
– Čitač vodomera je u obavezi da proveri broj vodomera pre nego što jasno i čitko upiše očitano stanje, a isto tako da proveri da li na vodomeru postoji neoštećena plomba. Plomba je od plave plastike i uglavnom se postavlja na prvi holender vodomera, a u nekim slučajevima može biti i na drugom holenderu ili na oba.
– U slučaju da je plomba oštećena upisati u čitačku listu u rubrici primedba i obavestiti šefa odeljenja za očitavanje vodomera koji će tu informaciju proslediti referentu za odnose sa strankama koji će prijaviti komunalnoj inspekciji.
– Kod individualnih stambenih objekata u slučaju kada je sklonište vodomera zaključano, čitač vodomera je u obavezi da ostavi obaveštenje sa datumom i vremenom pokušaja čitanja na kome postoji prostor za upis stanja vodomera sa potvrdom o predatom stanju na vodomeru kojeg korisnik nakon što sam očita vodomer popunjava i predaje na šalter reklamacija JKP-a ili na drugi način dostavi podatke u JKP „Vodovod i kanalizacija“ – Pančevo. Ukoliko se posle ove intervencije ne obezbedi normalno očitavanje vodomera slučaj prijaviti Komunalnoj inspekciji.
– Kada je sklonište vodomera kod višeporodičnog stambenog objekta zaključano, čitač je obavezan da stupi u kontakt sa korisnikom kod koga je ključ i predoči mu da je u obavezi da jedan ključ dostavi u JKP “Vodovod i kanalizacija” – Pančevo u Odeljenje za očitavanje vodomera. Ukoliko korisnik ne dostavi ključ skloništa vodomera čitač o tome obaveštava šefa odeljenja, a šef odeljenja obaveštava rukovodioca službe. Šef odeljenje za očitavanje vodomera poslaće kontrolora na teren da na ulaznim vratima ili oglasnoj tabli objekta ostavi obaveštenje korisniku ili korisnicima da će zbog nemogućnosti očitavanja vodomera korisnici račune za utrošenu vodu dobiti na osnovu procenjene potrošnje. Korisnici moraju biti obavešteni da su u obavezi da obezbede nesmetano očitavanje vodomera. O svemu navedenom će se sačiniti zapisnik i snimiće se fotoaparatom ostavljeno obaveštenje i sačuvati u trajnoj arhivi JKP-a. Ukoliko se posle ove intervencije ne obezbedi normalno očitavanje vodomera slučaj prijaviti Komunalnoj inspekciji.
– Čitač vodomera obavezan je da zadužene ključeve čuva i upotrebljava samo za potrebe očitavanja vodomera, a da prilikom promene reona očitavanja, odlaska na godišnji odmor i sličnim situacijama vrati zadužene ključeve šefu odeljenja za očitavanje vodomera.
– U svakoj listi za očitavanje čitač je obavezan da čitko popuni predviđene kolone ili napiše odgovarajući komentar. Svakog korisnika kod kojeg postoji određeni problem u očitavanju ili neko zapažanje čitača, kao i korisnici koji nisu očitani iz bilo kog razloga, obavezno podvući žutim markerom radi jasnog uočavanja problema od strane šefa odeljenja za očitavanje vodomera. Obaveza čitača je da ukaže šefu odeljenja ako se vodomer nalazi u listi za očitavanje, a fizički se nalazi u drugoj ulici, a šef odeljenja je u obavezi da preduzme mere i formira čitačke liste po adresi vodomera.
– Ako čitač vodomera na terenu primeti nekontrolisano curenje na unutrašnjoj mreži korisnika obavezan je da upozori korisnika i zatraži od istog potpis u listi za očitavanje čime potvrđuje da je obavešten o problemu. U slučaju da vlasnik vodomera nije prisutan čitač vodomera obavezan je da ostavi obaveštenje sa opisom problema, a u čitačku listu upisati “očitano tačno stanje” i staviti oznaku “O” što znači da je primećena velika razlika u potrošnji i da je ostavljeno obaveštenje.
– Ukoliko čitač vodomera primeti da je na vodomeru isto stanje kao u prethodnom očitavanju u obavezi je da proveri da li u objektu ima korisnika. Ako ima korisnika upisati predlog za zamenu vodomera, a ako nema upisati “nema potrošnje”.
– Ako čitač vodomera primeti curenje pre vodomera, na ventilima pre i posle vodomera kao i na samom vodomeru, upisati zapažanje u listu i odmah telefonom obavestiti šefa odeljenja koji će obavestiti odgovorno lice sa vodovodne mreže radi saniranja kvara.
– Ako čitač vodomera ne može sam da otvori sklonište vodomera zbog težine poklopca ili iz drugih razloga potrebno je da pozove kontrolora koji raspolaže tehničkim sredstvima koja mu omogućavaju pristup takvim vodomerima i zajedno očitaju stanje na vodomeru.
– U slučaju da nije u mogućnosti da očita stanje na vodomeru, čitač vodomera je u obavezi da korisniku ostavi uredno popunjeno obaveštenje, a u čitačku listu unese razlog neočitavanja i oznaku “O”.
– Kada nije u mogućnosti da očita vodomer u čitačku listu se umesto stanja upisuje kosa crta a u rubrici Primedba broj iz agende koja se nalazi na dnu čitačke liste. Svaki broj označava razlog neočitavanja vodomera. Šef odeljenja neće primiti listu za očitavanje ako sve rubrike nisu popunjene na odgovarajući način.
– U slučaju da vremenske prilike ne omogućavaju čitanje vodomera čitač vodomera nastavlja sa čitanjem čim se steknu uslovi za očitavanje. Ukoliko vremenske prilike ne omogućavaju očitavanje dan – dva čitač vodomera nastavlja sa redovnim očitavanjem a ukoliko vremenske prilike ne dozvoljavaju duže od dva dana očitavanje, čitač vodomera je u obavezi da čim se stvore uslovi za rad obavezno očita potrošače u kategoriji privreda, ustanove, stambene zajednice, mešoviti potrošači, a zatim i kategoriju privatnih kuća, sa listi koje nisu očitane a bile su predviđene za taj period.
– U čitačkim listama označene su kategorije kojoj korisnik pripada. Čitač vodomera je obavezan da kontroliše da li su svi korisnici prijavljeni u odgovarajuću kategoriju i da li se postojeća evidencija slaže sa stanjem na terenu. Kod korisnika koji nije prijavljen u odgovarajuću kategoriju kao i kod korisnika koji su prestali sa obavljanjem delatnosti, a nalaze se u kategoriji mešovite potrošnje prilikom predaje čitačke liste dužan je da popuni zapisnik o kontroli koji će šef odeljenja predati šefu prodaje radi promene statusa korisnika.
-Obaveza svakog čitača je da očita najmanje 90% vodomera u svom reonu. Šef odeljenja će analizirati liste za očitavanje u svakom reonu očitavanja uzimajući u obzir broj napuštenih objekata koji nisu dostupni za očitavanje. U slučaju ne ispunjavanja norme očitavanja, čitač će biti kažnjen umanjenjem zarade. Prilikom analize očitanosti uzimaće se u obzir vodomeri koji nisu dostupni za očitavanje (potopljeni zbog podzemnih voda, niko ne živi u objektu i nije dostupan vodomer, ne dozvoljava očitavanje i sl.)
– Čitač vodomera je u obavezi da proveri da li kod vodomera koji su demontirani iz bilo kog razloga postoji nezakonito korišćenje priključka. Isto tako prilikom očitavanja, ako primeti da neka kuća nije u evidenciji, proveri da li ista ima priključak vode. U slučaju da ima priključak odmah obavestiti šefa odeljenja koji će preduzeti potrebne radnje radi utvrđivanja zašto korisnik nije u evidenciji.
-U listu očitavanja vodomera čitač vodomera može da upiše samo ono što je lično video na vodomeru. Ukoliko se sa korisnikom dogovori da mu korisnik javlja stanje obavezno pored stanja na vodomeru upisati u rubrici Primedba “JS” (javljeno stanje) s tim što je čitač vodomera u obavezi da svakog trećeg meseca lično proveri stanje na vodomeru koje korisnik javlja u dogovoru sa korisnikom.
-Ukoliko u toku meseca čitač vodomera iznenada bude sprečen da očitava svoj reon na kraju meseca svi čitači biće angažovani na očitavanju tog reona. Zavisno od broja vodomera koji nisu očitani i raspoloživog vremena prioritet je očitavanje korisnika u kategoriji privreda, ustanove, stambene zajednice, mešoviti potrošači, a zatim i porodične kuće.
-Ukoliko ne vrši očitavanje vodomera iz bilo kog razloga čitač je u obavezi da obilazi korisnike u cilju ažuriranja podataka (broja vodomera, imena i prezimena korisnika, adrese stanovanja korisnika, kontakt telefona,broj lične isprave, vrste –kategorije korisnika) prema rasporedu koji određuje šef odeljenja.
-Svaku promenu podataka korisnika, čitač je obavezan da prijavi najkasnije pri predaji čitačkih lista.

7. OPREMA ZA RAD I ODNOS PREMA KORISNICIMA

Svu potrebnu opremu za rad čitačima vodomera obezbediće šef odeljenja u skladu sa Aktom o proceni rizika.
Zaduženu opremu čitač vodomera je u obavezi da koristi, čuva i pravilno održava u funkcionalnom stanju.
Čitači vodomera koji očitavaju naseljena mesta Starčevo, Omoljica, Banatski Brestovac i Ivanovo imaju na raspolaganje službeno vozilo koje zajednički koriste prema međusobnom dogovoru. Vozač mora da poštuje pojedinačne obaveze svojih kolega čitača i da vreme polaska i povratka uskladi sa obavezama drugih čitača vodomera koji koriste vozilo.
Za očitavanje vodomera u naseljenim mestima Dolovo, Kačarevo, Jabuka i Glogonj šef odeljenja će obezbediti vozilo u zavisnosti od potrebe za istim.
Čitač vodomera je u obavezi da zna odredbe Odluke o proizvodnji i distribuciji vode(“Službeni list opštine Pančevo“ broj 03/98, 07/00, 11/05, 02/08 i “Službeni list grada Pančeva“ broj 33/11 i 06/14 i 23/18).
Čitač vodomera svojim izgledom i ponašanjem reprezentuje JKP “Vodovod i kanalizacija” – Pančevo i obavezan je da se za vreme obavljanja posla pridržava svih odredbi Pravilnika o radnoj disciplini i pravilima ponašanja zaposlenih u toku rada (br.6-4/06 od 22.03.2006.godine)
Čitač vodomera mora uvek da nosi službenu legitimaciju i da je na zahtev korisnika pokaže.
Čitači vodomera ne smeju da komentarišu da li je vodomer ispravan ili nije već da korisnike upute na šalter za reklamacije u JKP “Vodovod i kanalizacija” – Pančevo. Čitači vodomera mogu da objasne korisniku da ispravnost vodomera jedino može da utvrdi Direkcija za mere i dragocene matale iz Beograda, a za to je potrebno da se oni lično obrate navedenoj ustanovi. Na šalteru za reklamacije dobiće potrebnu proceduru za pokretanje postupka ekspertize vodomera.
Čitači vodomera moraju da znaju cenu vode i kanalizacije za sve kategorije potrošača. Obaveštenje o ceni vode nalazi se na prvoj strani čitačke liste i čitači vodomera su u obavezi su da po potrebi korisniocima daju potrebne informacije.

Čitači vodomera ne smeju da se upuštaju u raspravu ili dolaze u konflikt sa korisnicima, a za sve informacije korisnike treba uputiti nadležnim službama JKP “Vodovod i kanalizacija” – Pančevo ili na šalter reklamacija u ul. Oslobođenja 15 svakog radnog dana od 07, 30 do 15, oo časova, , tel. 013/347-155.

8. STUPANJE NA SNAGU

Ova procedura stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli preduzeća.
Ovu proceduru lično uručiti svakom zaposlenom u okviru Odeljenja očitavanja vodomera.
Nepoštovanje ove procedure smatraće se povredom radne obaveze.

Direktor
Aleksandar Radulović, dipl.inž.