Процедура за експертизу водомера

  1. Корисник водомера подноси писани захтев Дирекцији за мере и драгоцене метале, на адресу Мике Аласа број 14, Београд 11158, Република Србија.

 

Захтев треба да садржи:

-основне податке о кориснику,

-адресу где се водомер налази,

-контакт телефон

-доказ о уплати републичке административне таксе 330,00 динара

Прималац: Република Србија

Жиро рачун: 840-742221843-57

Сврха уплате: Ванредна контрола мерила

Број модела: 97

Позив на број: 02-226

 

  1. Метролог Одељења за метролошки надзор

 

-по добијању захтева доставља  кориснику (подносиоцу захтева) на плаћање рачун за преглед водомера (у складу са Законом о републичким административним таксама),

-обавештава ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево када може да скине водомер са мреже,

-врши ванредни преглед водомера,

уколико је водомер неисправан, корисник  водомера пише захтев Дирекцији за мере и драгоцене метале за повраћај уплаћених средстава, а ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево сноси трошкове за извршени преглед водомера,

-доставља извештај о прегледу водомера са резултатима мерења кориснику водомера и ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево.