Процедура за ванредни преглед мерила у употреби

  1. Корисник водомера подноси писани захтев Дирекцији за мере и драгоцене метале, на адресу Мике Аласа број 14, Београд 11158, Република Србија.

 

Захтев треба да садржи:

-ОСНОВНЕ ПОДАТКЕ О КОРИСНИКУ,

-АДРЕСУ ГДЕ СЕ ВОДОМЕР НАЛАЗИ,

-КОНТАКТ ТЕЛЕФОН

-ДОКАЗ О УПЛАТИ РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ 330,00 ДИНАРА

 

ПРИМАЛАЦ: РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ЖИРО РАЧУН: 840-742221843-57

СВРХА УПЛАТЕ: ВАНРЕДНА КОНТРОЛА МЕРИЛА

БРОЈ МОДЕЛА: 97

ПОЗИВ НА БРОЈ: 44018

 

  1. Метролог Одељења за метролошки надзор

 

-ПО ДОБИЈАЊУ ЗАХТЕВА ДОСТАВЉА КОРИСНИКУ (ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА) НА ПЛАЋАЊЕ РАЧУН ЗА ПРЕГЛЕД ВОДОМЕРА (У ИЗНОСУ ОД 3.500,00 ДИНАРА),

-ОБАВЕШТАВА ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ПАНЧЕВО КАДА МОЖЕ ДА СКИНЕ ВОДОМЕР СА МРЕЖЕ, -ВРШИ ВАНРЕДНИ ПРЕГЛЕД ВОДОМЕРА,

-УКОЛИКО ЈЕ ВОДОМЕР НЕИСПРАВАН, КОРИСНИК ВОДОМЕРА ПИШЕ ЗАХТЕВ ДИРЕКЦИЈИ ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ ЗА ПОВРАЋАЈ УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА, А ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ПАНЧЕВО СНОСИ ТРОШКОВЕ ЗА ИЗВРШЕНИ ПРЕГЛЕД ВОДОМЕРА,

-ДОСТАВЉА ИЗВЕШТАЈ О ПРЕГЛЕДУ ВОДОМЕРА СА РЕЗУЛТАТИМА МЕРЕЊА КОРИСНИКУ ВОДОМЕРА И ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ПАНЧЕВО.