Kanalizacioni sistem

ODVOĐENJE OTPADNIH VODA

Kanalizacioni sistem grada je separacioni, tj. posebnim sistemom se odvode upotrebljene, a posebnim sistemom atmosfeske vode. Upotrebljene vode iz stambenih zgrada i dela industrije se odvode kanalizacionim sistemom koji se sastoji od oko 132 km kanalizacione mreže sa 8 crpnih stanica i 2 900 šahtova na mreži. Na kanalizacionoj mreži postoji 13.515 priključaka sa prosečnom dužinom priključka od oko 10 metara. Od ukupnog broja priključaka 11.830 su priključci za domaćinstva, a 1.685 su priključci za pravna lica. Kanalizaciju koristi oko 67.000 stanovnika grada. Pojedini delovi grada još nisu pokriveni kanalizacijom. To se naročito odnosi na starije delove grada sa individualnim stanovanjem: Gornji grad, Donji grad, a zatim i na novije delove grada nastale „divljom“ gradnjom kao što su: Karaula, deo naselja Kudeljarski nasip i deo Mise. Tokom 2016. godine sistemom kanalizacije upotrebljenih voda prihvaćeno je oko 5.665.480 m3 upotrebljenih voda iz grada. Najveći deo industrijskih otpadnih voda nije priključen na kanalizacioni sistem, već se otpadne vode direktno izlivaju u Mali rit (iz „Stare Utve“, „Staklare“, “ Krznare“) i u Nadel (iz „Zona Mlekare“ i „Štirkare“… ). Na kanalizacioni sistem su povezane: „Zona Tesle“ i fabrika aviona. „Azotara“, „Petrohemija“ i „Rafinerija“ imaju svoje nezavisne kanalizacione sisteme. „Azotara“ svoje upotrebljene vode delimično prečišćava pre nego što ih posebnim kanalom, zajedno sa vodom od hlađenja, odvodi u Dunav. Upotrebljene vode „Petrohemije“ i „Rafinerije“ se prečišćavaju na njihovom zajedničkom postrojenju. Ovi podaci se odnose na lokacije sa objektima bez obzira da li se u njima odvija proizvodnja ili ne. Kanalizacioni sistem otpadnih voda je u 2016. godini održavan u složenim uslovima. Problemi u radu su se javljali kako na crpnim stanicama tako i na kanalizacionoj mreži. To se pre svega odnosi na 9 kilometara kanalizacione mreže u podzemnoj vodi. Do toga je došlo posle izgradnje hidroelektrane „Đerdap“ a mreža je zbog konfiguracije terena građena ispod kota 73,00 mnv. odnosno na dubinama većim od 4 metra. Budući da se veći deo te kanalizacije gradio od betonskih cevi u lesoidnom tlu, ova kanalizacija je neprestano ugrožena od prodora podzemnih voda sa okolnim materjalom, pa se na njoj javljaju uvek velike havarije.

ODVOĐENJE ATMOSFERSKIH VODA

Odvođenje atmosferskih voda se obavlja sistemom cevovoda i crpnih stanica tzv. „kišnom kanalizacijom“. SO Pančevo je 23. 12. 1998. godine donela „Odluku o odvođenju i prečišćavanju otpadnih i atmosferskih voda“, po kojoj JKP „Vodovod i kanalizacija“‘ kao komunalnu delatnost obavlja i odvođenje atmosferskih voda sa javnih površina. Članovi 60 i 61 te odluke između ostalog regulišu rok i način primopredaje kišne kanalizacije na održavanje JKP-u „Vodovod i kanalizacija“ od strane JP „Direkcije za izgradnju i uređenje grada“. Ovde napominjemo da se kišna kanalizacija predaje JKP „Vodovod i kanalizacija“ samo na održavanje i upravljanje dok njen vlasnik i dalje ostaje grad Pančevo.
Ovu mrežu čine kišni kolektori od Ø 600mm do Ø 2 000mm , sabirna kanalizaciona mreža prečnika od Ø 150mm do Ø 500mm , stara zidana kanalizaciona mreža preseka od 600/400mm do 2000/1000mm ukupne dužine od oko 61.500 km., 2 486 slivničkih veza i 1 489 šahtova na njoj. Uz ovu mrežu, u funkciji su i dve crpne stanice i to: c.s. „Creveni magacin“ i c.s. u Subotičkoj ulici na Kotežu.
Posebnom gradskom odlukom mreža otvorenih, melioracionih, zemljanih kanala je proglašena kanalizaciom atmosferskih voda i na taj način predata na upravljanje i održavanje JKP „Vodovod i kanalizacija“. Ovo predstavlja poseban problem jer JKP „Vodovod i kanalizacija“ nikada nije održavalo mrežu otvorenih zemljanih kanala i za takve poslove ne poseduje potrebnu mehanizaciju, niti ima oformljenu službu za njihovo održavanje. Ne postoji plan redovnog održavanja otvorenih zemljanih kanala već se oni čiste parcijalno u skladu sa opredeljenim sredstvima iz budžeta grada Pančeva. Eventualne radove na čišćenju otvorenih zemljanih kanala izvode izvođači radova dok JKP „Vodovod i kanalizacija“ vrši stručni nadzor nad izvođenjem radova. U 2016. godini grad nije obezbedio sredstva za ovu namenu, tako da nije bilo radova na održavanju otvorenih zemljanih kanala.

Najveći problemi u gradu koji se tiču kišne kanalizacije i dalje su neizgrađenost kišne kanalizacione mreže (navodimo primer da Strelište koje je najveće naselje u gradu nema u potpunosti izgrađenu kišnu kanalizaciju) kao i postojanje stare zidane kišne kanalizacije čiji stepen zamuljenosti na pojedinim mestima dostiže i do 90%. Ova kanalizacija pokriva delove centra grada i o njoj ne postoje nikakvi tehnički podaci. Napominjemo da je ovu kanalizaciju vrlo teško čistiti specijalnim vozilima, a da situacija bude još teža ova kanalizacija je ispresecana drugim podzemnim instalacijama, tako da je praktično neprohodna. Da je izgradnja kišne kanalizacije jedan od prioritetnih zadataka najbolje se vidi iz podatka da je ukupna dužina kanalizacione mreže 61 km, od kojih 4 km čini stara zidana kišna kanalizacija.