Vodovodni sistem

Vodovodni sistem Pančeva počeo je da se gradi 1961. godine a dve godine kasnije, 16. maja 1963. godine, formirano je preduzeće „Vodovod i kanalizacija“.
Javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“‘ Pančevo, obavlja sledeće delatnosti:

  • proizvodnja i isporuka vode za piće za područje grada Pančeva i naseljenih mesta : Starčevo, Omoljica, Banatski Brestovac, Ivanovo, Dolovo, Kačarevo , Jabuka i Glogonj i odvođenje otpadnih i atmosferskih voda sa područja grada Pančeva.

Na sistem vodosnabdevanja je priključeno preko 19.000 objekata sa ukupnom dužinom vodovodne mreže od 200 km. Prema poslednjim podacima, više od 31.000 domaćinstava, odnosno oko 120 hiljada stanovnika Pančeva, Starčeva, Omoljice, Banatskog Brestovca, Ivanova, Dolova, Kačareva ,Jabuke i Glogonja koristi vodu iz gradskog vodovodnog sistema koji čine:

  • izvorišta (Sibnica, Filter i Gradska šuma, ukupnog kapaciteta oko 1000 l/s),
  • postrojenja za prečišćavanje (ukupno projektovanog kapaciteta od 740 l/s),
  • rezervoari (zapremine 15 000 m3),
  • magistralni cevovod za naselja Starčevo, Omoljica, B.Brestovac i Ivanovo , magistralni vod za naselje Stari Tamiš i Dolovo i dva kraka magistralnog voda jedan od PS Karaula preko Skrobare do Kačareva a drugi krak do Jabuke i Glogonja
  • razvodna mreža i priključci (u gradu i naseljenim mestima).

Proces vodosnabdevanja započinje zahvatanjem vode u bunarima-izvorištima iz kojih se bunarskim pumpama potiskuje u postrojenja za pročišćavanje vode. Starije postrojenje, projektovanog kapaciteta 340 l/sec izgrađeno je pre 43 godina, a delimično rekonstruisano 1995., 1996. i 2006. godine. Novije postrojenje kapaciteta 400 l/sek pušteno je u rad 1987. godine. Na postrojenju se vrši aeracija, predozonacija, filtracija i dezinfekcija sa dvedesetčetveročasovnim praćenjem kvaliteta isporučene vode i zahvaćene vode. Iz rezervoara čiste vode, prethodno hlorom dezinfikovona voda se sa dve crpne stanice transportuje preko dva glavna dovoda do grada i potiskuje u vodovodnu mrežu do krajnjih potrošača.

I pored velikih problema zbog dotrajalosti opreme, održana je osnovna funkcija postrojenja i to: izdvajanje gvožđa, mangana i amonijaka koje u sebi sadrži bunarska voda u vrlo visokim koncentracijama. Prečišćena voda je imala kvalitet koji zadovoljava kriterijume Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće.
Kontrola kvaliteta vode za piće obavlja se:

  • eksterno, od strane Zavoda za zdravstvenu zaštitu u Pančevu,
  • interno, u laboratoriji preduzeća na svaka tri sata.

Na vodovodnoj mreži postoji 31.024 priključaka, od toga su 27.301 priključci za domaćinstva, 1.440 priključci za kućne savete i 2.283 priključka za pravna lica i ustanove.