Procedura za vanredni pregled merila u upotrebi

  1. Korisnik vodomera podnosi pisani zahtev Direkciji za mere i dragocene metale, na adresu Mike Alasa broj 14, Beograd 11158, Republika Srbija.

 

Zahtev treba da sadrži:

-OSNOVNE PODATKE O KORISNIKU,

-ADRESU GDE SE VODOMER NALAZI,

-KONTAKT TELEFON

-DOKAZ O UPLATI REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE 330,00 DINARA

 

PRIMALAC: REPUBLIKA SRBIJA

ŽIRO RAČUN: 840-742221843-57

SVRHA UPLATE: VANREDNA KONTROLA MERILA

BROJ MODELA: 97

POZIV NA BROJ: 44018

 

  1. Metrolog Odeljenja za metrološki nadzor

 

-PO DOBIJANJU ZAHTEVA DOSTAVLJA KORISNIKU (PODNOSIOCU ZAHTEVA) NA PLAĆANJE RAČUN ZA PREGLED VODOMERA (U IZNOSU OD 3.500,00 DINARA),

-OBAVEŠTAVA JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ PANČEVO KADA MOŽE DA SKINE VODOMER SA MREŽE, -VRŠI VANREDNI PREGLED VODOMERA,

-UKOLIKO JE VODOMER NEISPRAVAN, KORISNIK VODOMERA PIŠE ZAHTEV DIREKCIJI ZA MERE I DRAGOCENE METALE ZA POVRAĆAJ UPLAĆENIH SREDSTAVA, A JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ PANČEVO SNOSI TROŠKOVE ZA IZVRŠENI PREGLED VODOMERA,

-DOSTAVLJA IZVEŠTAJ O PREGLEDU VODOMERA SA REZULTATIMA MERENJA KORISNIKU VODOMERA I JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ PANČEVO.