Reklamacije

Korisnik komunalne usluge može komunalnom preduzeću da podnese prigovor na obračun za isporučenu vodu u pisanoj formi , najkasnije u roku od 30 dana od dana kada mu je ispostavljen obračun odnosno račun.( Sl.list grada Pančeva br.23/2018 član.59 alineja 3.)

Službeni list

Rešenje o imenovanju